Dentalni turizam u BiH je još uvijek nepoznanica

Posebno se to odnosi u pogledu pravne regulative i stavljanja u neke zakonske
okvire. Ali činjenica je da posebno u ljetnim mjesecima imamo povećan broj
pacijenata iz inostranstva, koji se samoincjativno odluče za rješavanje svojih
stomatoloških problema u FBiH.

prim.dr. Mirsad Tokić rođen je u Sarajevu novembra 1956. godine gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Naraskrsnici života opredjeljuje se za poziv doktora stomatologije, te upisuje stomatološ ki fakultet u Sarajevu i postaje mladi doktor 16.09.1981. godine. Prvo iskustvo sa samomstrukom i dodir sa prvim pacijentima imao je u Domu zdravlja Bratunac gdje je radio do
10.06.1981. godine. Nakon prvih iskusatava u gradu Bratuncu njegovo naredno susretanje sa strukom je u Domu zdravlja Busovača i uniS-u Sarajevo, gdje je radio do otvaranja lastite stomatološke ordinacije. godine 1989. otvara svoju privatnu stomatološku ordinaciju u Sarajevu u kojoj radi sve do danas.
Nakon mnogo godina rada i usavršavanja, o 2017. godine obnaša funkciju predsjednika Stomatološke komore FBiH.

Stomatološka komora FBiH je udruženje koje okuplja sve stomatološke radnike, a čije je članstvo zakonom obavezno. No, šta je tačno zadatak komore, koliko je bitno stručno usavršavanje, te kakav je detalni turizam u BiH, govori nam prim.dr. Mirsad tokić, predsjednik stomatološke komore FBiH. Razgovor čitajte u narednim redovima. dentBiH: Za početak, recite nam šta je zadatak Stomatološke komore FBiH?
dr. tokić: Stomatološka komora FBiH je strukovno udruženje registrovano kod nadležnog suda, a na osnovu odredbi zakona o zdravstvenoj zaštiti fBiH. u skladu sa navedenim zakonom Komora je osnovana radi očuvanja i zaštite
interesa stomatološke profesije, zadovoljavanja stručnih potreba, osiguravanja uslova za organizovan nastup stomatoloških radnika, kao i zaštite zdravlja građana.
dentBiH: Ko su članovi komore?
dr. Tokić: stomatološka komora FBiH udružuje sve stomatološke radnke, a to su doktor i stomatologije/doktori dentalne medicine, zubni tehničari i stomatološke sestre – tehničari.
dentBiH: Kako i na koji način se može postati član? Koji uslove je potrebno ispuniti?
dr. Tokić: članstvo u stomatološkoj komori FBiH je zakonska obaveza za sve zdravstvene radnike koji su nakon završenog školovanja stekli zvanje doktora stomatologije odnosno doktora dentalne medicine ili nakon završene srednje škole stekli stručno zanimanje zubni tehničar ili stomatološka sestra-tehničar, te koji su položili stručni ispit. prilikom upisa u registar stomatološke komore,
članovi su dužni potpisati izjavu o poštivanju. Kodeksa stomatološke etike i deontologije.

dentBiH: Na koji način komora pomaže svoje članove? Zbog čega je važno biti član?

dr. Tokić: stomatološki radnici nakon polaganja
stručnog ispita, kako sam već rekao, imaju zakonsku obavezu upisa kod nadležne komore u registar zdravstvenih radnika i time stiču pravo
na izdavanje licence. zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da je licenca javna isprava koju izdaje nadležna komora a kojom stomatološki
radnik stiče pravo da obavlja samostalan rad. Stoga, svaki stomatološki radnik da bi mogao obavljati stomatološku djelatnost na teritoriji FBiH mora posjedovati validnu licencu izdatu od stomatološke komore FBiH.
dentBiH: Komora radi i stručno usavršavanje? O kakvim edukacijama je riječ?
dr. Tokić: Stomatološki radnici, kao i svi zdravstveni radnici imaju obavezu stručno se usavršavati, a u cilju održavanja i unapređivanja kvaliteta zdravstvene zaštite. stručno usavršavanje stomatoloških radnika, osim specijalizacije, obuhvata i posebne oblike stručnog usavršavanja kroz kontinuirano praćenje i
usvajanje savremenih znanja i vještina iz pojednih oblasti, a kojim se osigurava i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite. Stomatološka komora fBiH
propisuje da je uslov za obnavljanje odnosno pruduženje licence redovna i kontinuirana edukacija stomatoloških radnika, te su stomatološki radnici u toku jednog licencnog perioda koji traje 6 godina, dužni zadovoljiti ovaj kriterij kontinuirane edukacije, a koji je propisan i samim zakonom.
dentBiH: Koliko je bitno stalno usavršavanje među stomatolozima?
dr. Tokić: Kontinuirana stručna edukacija je veoma bitna za očuvanje i unapređenje struke, te praćenje novih trendova i tehnika i stomatologiji.
stomatologija trenutno doživljava veliki razvoj i unapređenje u svijetu, kontinuirano se otkrivaju nove metode i tehnike rada, stoga je veoma bitno da svaki stomatološki radnik nakon završenog obrazovanja nastavi i dalje stručno usavršavati kako bi pratio najnovije trendove struke.
dentBiH: Koje su trenutne aktivnosti na kojima
komora radi, a šta je planirano za naredni period?
dr. Tokić: Komora redovno organizuje kontinuirane edukacije, seminare, radionice, kongrese u toku jedne kalendarske godine. Četiri puta godišnje Komora izdaje stručni časopis Dental Tribun BiH koji se besplatno dostavlja
svim doktorima stomatologije. Pored toga Komora radi i na drugim projektima za zaštitu prava i interesa svojih članova, te unapređenje struke. Svakodnevno koordinira između svojih članova i nadležnih institucija, te redovno obavještava
članove o promjenama u zakonskoj regulativi i novitetima vezanim za stomatološku struku.
dentBiH: Prema Vašem mišljenju, kakav je dentalni turizam u BiH? da li je potrebno nešto mijenjati, ili dodavati?
dr. Tokić: mišljenja sam da dentalni turizam u BiH je još uvijek nepoznanica, posebno u pogledu pravne regulative i stavljanja u neke zakonske
okvire. Ali činjenica je da posebno u ljetnim mjesecima imamo povećan broj pacijenata iz inostranstva, koji se samoincjativno odluče za rješavanje svojih
stomatoloških problema u FBiH.
dentBiH: Kakvi su trenutni zakoni koji važe za stomatologe, i za pacijente?
dr. Tokić: Trenutna važeća zakonska regulativa zasniva se prije svega na zakonu o zdravstvenoj zaštiti („službene novine fBiH „ broj broj 46/10
i 75/13) i zakonu o stomatološkoj djelatnosti („službene novine FBiH „ broj 37/12) . Isto tako veoma je bitno obratiti pažnju i na zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“službene novine federacije BiH”, broj 40/10), kao i sve druge podzakonske akte, pravilnike, uredbe i odluke koje donosi federalno
ministarstvo zdravstva fBiH. stomatološka komora fBiH radi isključivo na osnovu ovlaštenja koja su joj povjerena gore navedenim zakonskim propisima.


dentBiH: Da li će se ti zakoni nadopunjavati ili mijenjati u narednom periodu?
dr. Tokić: zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH, između ostalog, Komori su povjereni i zadaci da učestvuje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga, te da daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji su od uticaja na
razvoj zdravstvene struke. Komora ima pravo i predlagati izmjene i dopune postojećih zakonskih propisa koji se odnose na stomatološku djelatnost
i zdravstvo. Da li će doći do nekih promjena u postojećim zakonima to zavisi od samog zakonodavnog tijela. stomatološka komora FBiH. Može biti samo predlagač izmjena koje mogu ali i ne moraju biti usvijene od strane zakonodavnog
tijela.
dentBiH: da li imate još nešto dodati što nismo spomenuli, a važno je da se kaže?
dr. Tokić: Želio bih spomenuti problem „rada na crno“ što je bio motiv da stomatološka komora FBiH početkom 2020. godine, pokrene veoma jaku
kampanju sa ciljem da se naprave značajni koraci za spriječavanje takvog nelegalnog rada. Nadamo se da ćemo ovim zalaganjem Komore da zaštiti
struku podstaknuti i nadležne državne institucije da nam se pridruže u ovoj borbi. međutim, kompletna trenutna situacija uzrokovana pandemijom cOvID-19 nas je dosta usporila u realizaciji naših planova, ali nastojat ćemo da što prije nastavimo sa aktivnostima za rješavanje ove problematike.Leave a Reply

Close Menu