Peti Međunarodni kongres doktora stomatologije održat će se u oktobru 2022 godine

Peti Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati 7-8. oktobra 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska. Organizator je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske.

Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji. Program obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program edukacija.
Prijava radova
Na Petom Međunarodnom kongresu doktora stomatologije” moguće je prijaviti radove za usmene i poster prezentacije.

Uputstvo za prijavu
Prilikom prijave potrebno je dostaviti popunjen obrazac, koji sadrži informacije o vrsti prezentacije (usmena ili poster), naslov rada i puna imena i prezimena autora (maksimalan broj autora po sažetku je šest), zvanični naziv institucije/a u kojima autori rade i sažetak rada.

Sažetak rada, ne duži od 300 riječi treba biti organizovan u odjeljke: Uvod/Cilj; Materijal i metode; Rezultati i Zaključak za originalni i pregledni rad, odnosno Uvod/Cilj; Prikaz slučaja i Zaključak za prikaz slučaja. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele, fotografije ili ilustracije.

Ispod sažetka navesti ključne riječi, kojih treba da je od tri do šest. Za kongres se mogu predati radovi koji prethodno nisu objavljeni ili izlagani na drugim kongresima, konferencijama i sl. Popunjen obrazac (preuzeti) potrebno je dostaviti elektronskom poštom na adresu: stomkongres@ues.rs.ba

Rok za prijavu
Rok za prijavu radova je 25. septembar 2022. godine (23:55h, SEV). Svi radovi će biti evaluirani od strane naučnog odbora kongresa, a obavještenje o prihvatanju rada za poster/usmenu sesiju (uz detaljne informacije o prezentaciji) biće dostavljeno autorima do 30. septembra 2022. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskoj formi Zbornika kongresa. Da bi rad bio objavljen u Zborniku kongresa potrebno je i da jedan od autora ima uplaćenu kotizaciju.

Komentariši