Evropska komisija svojim direktivama i smjernicama potiče prekograničnu migraciju pacijenata sa ciljem ostvarivanja zdravstvene zaštite. No, to je samo početak cijelog procesa.

Mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. rođen je 1972. godine. Nakon studija dentalne medicine upisao je i završio naučni magisterij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a upravo i završava doktorat, također iz ekonomske teme. Bio je predsjednik Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators (FEDCAR), te pročelnik Odjela za medicinu Matice Hrvatske. Iza nje je višegodišnje iskustvo, a trenutno je predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine. Intervju; Predsjednik Hrvatske Komore dentalne medicine: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.

Hrvatska Komora dentalne medicine samostalna je i neovisna strateška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Komoru zastupa, predstavlja samostalno i pojedinačno predsjednik Komore. Komora je osnovana s ciljem da štiti prava i interese svojih članova te da brine o ugledu i unapređenju njihove struke. Također, zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inostranstu. Naš sagovornik je predsjednik Komore, mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., a o čemu smo razgovarali čitajte u nastavku.

1. Ko su vam članovi komore i na koji način se isti mogu priključiti?

Članovi Komore čije je članstvo obavezno jesu doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine. Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni.

Zanimljivo je napomenuti, da smo među prvima primjetili nužnost okupljanja cijelog dentalnog tima pod jednim krovom. Time smo dobili povlasticu da sami reguliramo svoju profesiju u potpunosti, ali smo i dali poticaj tehničarima i dentalnim asistentima da se organiziraju profesionalno po pitanju trajne edukacije, stručnog nadzora i ostalih procesa koja spadaju u javne ovlasti komore.

Danas našu organizacijsku strukturu prepoznaju u Evropi i regiji, tako da pojedine komore preslikavaju našu organizacijsku strukturu, a strukovne organizacije u evropi i svijetu daju nam priznanje po pitanju objedinjavanja struke.

2. Da li se plaća participacija za članstvo, te koje beneficije imaju članovi ako se priključe komori?

Članovi Komore podmiruju članarinu u kvartalnim ratama, a ona ovisi o statusu zaposlenosti. Članovi imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti koje obuhvaćaju; izborno pravo za izbore u tijela Komore, sudjelovanje u radu Komore, usklađivanje zajedničkih interesa, davanje i dobivanje potrebnih podatka vezanih uz svoju djelatnost, iznošenje slučajeva povrede u obavljanju djelatnosti članova Komore i poslovnih običaja pred Časnim sudom, suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, donošenje zakona, propisa i mjera za potrebe članova Komore, dobivanje stručne pomoći Komore iz njezina djelokruga, stručno usavršavanje, dobivanje i obnavljanje odobrenja za samostalnan rad (doktori dentalne medicine i dentalni tehničari) i dozvola za rad (dentalni asistenti), te druga prava i obveze utvrđene zakonom.

Komora u sklopu svoje izdavačke djelatnosti izdaje četiri časopisa (Vjesnik dentalne medicine, Dental Design, Dentalni asistent i Smile).

Vjesnik dentalne medicine je časopis za  doktore dentalne medicine. Zajedno u Vjesnikom se izdaje i časopis Smile koji je namijenjen pacijentima, te se u pravilu čita u ordinacijama dentalne medicine. Za dentalne tehničare namijenjen je časopis Dental Design, koji se također izdaje četiri puta godišnje, dok časopis Dentalni asistent izlazi dva puta godišnje za dentalne asistente. Svi časopisi se dostavljaju članovima na adrese obavljanja djelatnosti, bez naknade.

Doktori dentalne medicine prilikom upisa u Komoru dobivaju poklon knjigu „Dentalni Mamut- Osnove kliničke dentalne medicine“. Dentalni Mamut je priručnik s opsežnim opisom svih postupaka u dentalnoj medicini iz svih specijalističkih područja. Knjiga je plod suradnje s istoimenom organizacijom iz Finske, te ima preko 1100 stranica.

No želja mi je napomenuti da se koncept komore vrlo često susreće sa pitanjem članstva „što mi to dobivamo za tu članarinu“, i shvaćanje je da komora mora imati ulogu zaštite članova i njihove financijske sigurnosti, no strukovna politika koju ja promičem u svome komorskom radu, razlikuje se od tih stavova. Držim da strukovne komore imaju ulogu regulatornog tijela same struke, sa ciljem i zadaćom osiguravati red i ravnotežu strukovnih pitanja, te osigurati poštivanje smjernica i pravila koji vrijede u dentalnoj medicini sa ciljem sigurnosti naših pacijenata i njihovog zdravlja.

Kada osiguramo znanje, protokole, regulaciju tržišta rada, priznavanja stručnih kvalifikacija, te osiguramo zakonske okvire za obavljanje dentalne medicine, automatski ćemo osigurati i platformu za sigurnost naših članova, ali i pacijenata.

3. Članovi dobijaju i određene bodove? O čemu je riječ?

Sukladno Direktivama EU dentalna medicina je regulirana profesija te nužno cjeloživotno usavršavanje. Slijedom navedenog, tijekom šestogodišnjeg razdoblja važenja licence, odnosno dozvole za rad, članovi su obvezni sakupljati bodove na tečajevima trajne edukacije i stručnim skupovima.Tako prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore, svaki član je obvezan  za svaku godinu skupiti minimalno 10 bodova prema Bodovnoj listi, a bodovi se računaju od datuma izdavanja posljednjeg odobrenja za samostalan rad, odnosno dozvole za rad.

Bodovi se unose u jedinstveni registar bodova koji se vodi pri Komori te se na taj način osigurava uvid u stručno usavršavanje članova i opravdanost obbnavljanja licence odnosno dozvole za rad.

4. Komora radi i stručno usavršavanje? Šta to tačno podrazumjeva?        

Doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent imaju pravo i obvezu za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća praćenje razvoja dentalnih znanosti i stjecanje novih znanja radi unapređivanja kvalitete dentalne zaštite te radi stjecanja uvjeta za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence) za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare, odnosno dozvole za rad za dentalne asistente.

Članovi mogu izabrati usavršavati se kroz mnoge oblike stručnog usavršavanja; specializacije, sveučilišne poslijediplomske studije, stručne i znanstvene skupove, tečajeve, aktivne boravke u inozemstvu, objavljivanje članaka u znanstvenim i stručnim časopisima, pretplatu na stručne ili znanstvene časopise koji su vrednovani od Komore, objavljivanje knjiga ili poglavlja iz područja dentalne medicine te ostale oblike prenošenja i stjecanja znanja i vještina.

Član Komore obvezan je svakih šest godina proći provjeru stručnosti, kako bi mogao obnoviti odobrenje za samostalan rad (licencu), odnosno dozvolu za rad. Provjera stručnosti člana Komore iz članka 14. Pravilnika o stručnom usavršavanju, provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja ili provjerom znanja člana Komore. Član Komore obvezan je u šest godina steći ukupno 60 (šezdeset) bodova prema Bodovnoj listi Pravilnika o stručnom usavršavanju.

5. Na koji način komora pomaže svoje članove?

Komora pomaže svoje članove tako što joj se oni u svakom trenutku mogu obratiti za zaštitu svojih prava i interesa kao i za zastupanje istih pred drugim tijelima. Između ostalog, članovi mogu preko tijela Komore predlagati i razmatrati donošenje zakona, propisa i mjera za svoje potrebe, a na raspolaganju su im, uz osobno obraćanje i mnogi mediji komunikacije, web i facebook stranica, te mobilna aplikacija.

Najvažnija pomoć članovima je svakako mogućnost trajne edukacije kroz mnoge oblike stručnog usavršavanja kao i kroz stručne publikacije.

Isto tako, pri Komori  je za dodjelu pomoći članovima Komore i članovima njihove uže obitelji, osnovan Fond pomoći »Sv. Apolonije«.

Nužno je napomenuti da je Komora član brojnih europskih organizacija, a sve u smjeru zadovoljavanja interesa svojih članova i potrebe da se sve aktualne informacije, postupci, odluke i smjernice u dentalnoj medicine kroz eu kanale u najskorijem mogućem roku prenesu i u Hrvatsku.

6. Prema vašem mišljenu, kakav je dentalni turizam u regiji? Na koji način       se on može unaprijediti?

Zemlje u regiji na različitim razinama mogu pružiti i biti relevantni konkurent u Evropi u dentalnom turizmu. Evropska komisija svojim direktivama i smjernicama potiče prekograničnu migraciju pacijenata sa ciljem ostvarivanja zdravstvene zaštite. No, to je samo početak cijelog procesa. Ako pojedina zemlja želi biti sudionik procesa u dentalnom turizmu prvenstveno mora osigurati visoku razinu struke, samoregulaciju i procese koji osiguravaju zaštitu prava pacijenata te prihvatiti ideju da se prvenstveno tretira pacijente kao pacijente, a ne kao klijente. Nažalost u Evropi, a ne samo regiji, primjećujemo da je sve više vlasnika velikih klinika koji nisu iz struke ili su financijski fondovi te koji promiču jedan drugi pristup stomatologiji i pristupu pacijentima. To je nešto što me iskreno zabrinjava, jer smo svjedoci da takvi sustavi vrlo često potiču prvenstveno ekonomski pristup pacijentu, a ne medicinski.

7. Područje strukovnog interesa Vam je stomatološka protetika, implanto protetika. Pojasnite nam ove interese.

Kako sam po prilici dinamičan tip, volim planirati, analizirati i sustavno pretvoriti planove u djelo sa brzo vidljivim rezultatima, logično mi se je stvorila ljubav prema protetici tijekom moga studija. Zanimljiva mi je prisutnost konstrukcijskih elemenata u stvaranju protetskog a posebice implanto protetskog rada. Naravno, sinergija svih specijalističkih grana je nužna u terapiji jer jedino tako možemo doći do vrhunskih rješenja.

8. Predavač ste i demonstrator za područje virtualne stomatologije i zubne tehnike, sa posebnim osvrtom na CAD/CAM tehnologiju, 3D printanje, virtualni dizajn protetskih radova i tehnologiju intraoralnih skenera. Recite nam više o ovome.

Sa posebnim veseljem se sjetim svog prvog CAD/CAM uređaja kojeg sam kupio prije jako puno godina. Bili su to sami počeci u Evropi i posebno me je veselilo da sam u Hrvatsku doveo taj uređaj u svoj laboratorij. Zanimljiv je bio pesimizam i kritika koje su mi uputili moji suradnici, izražavajući veliku sumnju u mogućnost da stroj može zamijeniti kreativnu ruku zubnog tehničara. No vremenom pokazalo se je da smo i oni i ja bili upravu. Danas je nezamisliva stomatologija bez tih uređaja ali ih vodi kreativna ruka liječnika i tehničara koji, posebice u završnoj fazi, daju onu kreativnost, tako prisutne u našoj struci.

9. Svoja strukovna saznanja ugradili ste u dizajniranje procesa i organizacije poliklinike Ars Salutaris i dentalnog laboratorija Naturaldent gdje se navedene tehnologije i primjenjuju. Recite nam više.

Nakon studija dentalne medicine upisao sam i završio znanstveni magisterij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a upravo i završavam doktorat, također iz ekonomske teme. Ta znanja u sinergiji sa mojom primarnom zdravstvenom profesijom, pomogla su mi u dizajniranju poslovne organizacije koja se sastoji od vrlo sofisticiranih elemenata tj. kompanija koje čine tu poslovnu grupaciju. Trenutno imamo preko 200 zaposlenika u zdravstvenom dijelu kompanije, što nas svrstava među veće dentalne sustave u regiji. Volim naglasiti da sama veličina sustava, broj stolica, financijski prihodi i broj zaposlenika ne kazuje puno o stabilnosti i rezultatima sustava. Bitno je fokusirati se na doktrinu i viziju samoga sustava, pristupe liječenja i etičkom načinu poslovanja. Nažalost, toga je sve manje, tako da je danas konkurentnost kompanija koje se bave ovim poslom, kod mnogih, fokusirana samo na profitu i kadrovskim uštedama u procesu liječenja pacijenata. Taj put je kratkoročan, i svi mi koji djelujemo na polju dentalne medicine, moramo prepoznati takve kompanije i sustavno

10. Predavač ste na Fakultetu za Dentalnu medicinu Sveučilišta u Osijeku. Koliko je važno kvalitetno educirate mladi kadar, te adekvatno ih pripremiti za tržište?

Fakultet za Dentalnu medicinu Sveučilišta u Osijeku, moja je matična znanstvena kuća, u kojoj sa zadovoljstvom pokušavam prenjeti moja iskustva na buduće kolege. Projekt osnivanja stomatološkog fakulteta u Osijeku nije bio od početka podržan od mnogih u sustavu obrazovanja u Hrvatskoj, no danas mogu zaključiti da je taj fakultet u kratkom vremenu izrastao u iznimno ozbiljnu znanstvenu instituciju sa vrlo dobrom perspektivom u stvaranju izvrsnog kadra u dentalnoj medicini. Oprema, materijali i postupci prijenosa znanja svrstavaju ih u sam vrh sličnih institucija u regiji. Sama ta činjenica, postaje još važnijom, kada uzmemo u obzir da taj fakultet djeluje u Slavoniji, jednom od najljepših dijelova Hrvatske ali nažalost ne uvijek prepoznatoj destinaciji moje domovine. Upravo mladi, educirani ljudi mogu i moraju biti temelj razvitka ne samo te regije već i ostalih dijelova našega okruženja.

11. Za kraj, da li imate određenu poruku za doktore dentalne medicije, Vaše kolege?

Poruke nisu bitne, sami u životu stječemo iskustva koja nas izgrađuju ne samo kao osobe već i kao profesionalce struke koju radimo i koju živimo. Svatko od nas sam određuje svoj profesionalni put, etičke norme i pristup svojim kolegama i pacijentima, a na nama je, kao društvu i zajednici, da svakodnevno ocjenjujemo i procijenjujemo svakog pojedinca, te sukladno tome i izgrađujemo međusobne odnose.

Close Menu